ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Zásady ochrany osobních údajů

Nacházíte se na webových stránkách společnosti ČAD Blansko a.s. Jako uživatele těchto našich webových stránek Vás informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a našich zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa trvalého bydliště,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Vaše osobní údaje také nepředáváme do jiné země nebo mezinárodní organizaci.
K ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, máme zavedena taková fyzická, technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněnému užití či zveřejnění, ani k jejich ztrátě, změně, poškození či zničení. Naše IT systémy jsou pravidelně čtvrtletně testovány z hlediska jejich bezpečnosti.

Společnost ČAD Blansko a. s. jako správce osobních údajů Vás tímto informuje, že:

 • zástupcem správce je Ing. Jiří Šebela, ředitel společnosti, tel. číslo: 516 426 318, e-mail: posta@cadblansko.cz
 • kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů Ilona Pokorná, tel. číslo: 516 426 328, e-mail: posta@cadblansko.cz

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vůči Vám. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme, a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může znamenat neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Žádost o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů stačí zaslat na e-mailovou adresu posta@cadblansko.cz. nebo na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Přístup k osobním údajům

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze pověření zaměstnanci správce a tito smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči naší společnosti. Zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou náležitě proškolení o zásadách ochrany osobních údajů a jsou zavázáni mlčenlivostí o zpracovávání osobních údajů, ke kterým mají přístup.
Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat k dalšímu zpracování, pokud je to nutné pro splnění našich povinností vůči Vám nebo pro uspokojení našich nároků vůči Vám, a to :

 • externí advokátní kanceláři,
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Tito zpracovatelé mají s námi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

 • Osobní údaje můžeme předat i orgánům státní moci a správy, pokud je nám taková povinnost uložena právním předpisem.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Náš IT systém je schopen po zániku účelu zpracovávání Vašich osobních údajů tyto údaje nevratně vymazat.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, příp. uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese posta@cadblansko.cz. nebo v sídle naší společnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

15.5.2018 v rubrice: ČAD Obecně Autor: Ilona Pokorná
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 9.9.22