ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Smluvní přepravní podmínky

ČAD Blansko a.s., se sídlem Nádražní 2369/10, Blansko 678 20 (dále jen dopravce), zveřejňuje výňatek ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro silniční dopravu osob a v souladu s určujícími podmínkami cenového výměru MF platného pro dané období vyhlašuje

Smluvní přepravní podmínky ve veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravě (dále jen veřejná linková doprava) mimo Integrovaný dopravní systém KÚ JMK

Smluvní přepravní podmínky jsou stanoveny podle § 18 písm.b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a upravují podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné linkové dopravě v souladu s vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou silniční dopravu. Nevztahují se a nejsou závazné pro dopravu provozovanou v systému Integrovaného dopravního systému JMK.

 1. Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy
  1. Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce („dále jen pověřená osoba“) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna
   1. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
   2. nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
   3. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího údaje potřebné na vymáhání přirážky.
  2. Cestující je povinen
   1. dbát pokynů příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
   2. na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky,
   3. na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
  3. Dopravce stanovil výši přirážky takto:
   1. neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem
    • u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky do 100 km včetně činí výše přirážky Kč 500,–
    • u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky od 101 km včetně činí výše přirážky Kč 1 000,–
   2. neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše přirážky Kč 100,–
   3. pro případ porušení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečištění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících činí výše přirážky Kč 300,–
   4. v oddůvodněných výjimečných případech může být výše přirážky mimořádně snížena
    • při úhradě přirážky ihned ve vozidle; u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky do 100 km včetně se tato částka snižuje na Kč 300,–
    • při úhradě přirážky ihned ve vozidle; u spojů se vzdáleností výchozí a konečné zastávky od 101 km včetně se tato částka snižuje na Kč 700,–
  4. Kontrolním odznakem ve smyslu § 18a odst. 1 se rozumí odznak kruhového tvaru o poloměru 4,3 cm s vyobrazením autobusu, praporu ČR, nápisem modré barvy „KONTROLA“ a nápisem žluté (zlaté) barvy „VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA“.
  5. Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na řidiče vozidla nebo na ostatní cestující. Cestujícímu není během přepravy zejména dovoleno:
   1. mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
   2. otevírat za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
   3. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechávat vyčnívat z vozidla,
   4. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět,
   5. nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
   6. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
   7. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
   8. bránit použít provozní zařízení, výstup, průchod nebo nástup do vozidla,
   9. kouřit ve vozidle,
   10. chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
   11. znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním,
   12. poškozovat vozidlo,
   13. vzít s sebou do vozidla nebo podat k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla.
  6. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí cestující pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.
  7. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.
  8. Zpožděnku za nedojetý nebo zpožděný spoj vydává přímo řidič, za neodjetý spoj vydává potvrzení příslušný dopravce uvedený v jízdním řádu.
 2. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
  1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen \„přepravní smlouva\“) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen \„jízdné\“) podle tarifu. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.
  2. Přepravní smlouva ve veřejné dopravě vzniká:
   1. nastoupením do vozidla a zakoupením platného jízdního dokladu
   2. zakoupením jízdního dokladu v předprodeji pro určitý spoj nebo pro určité časové období před uskutečněním přepravy/ přeprav formou hotovostní nebo pomocí elektronické peněženky.
  3. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy (dále jen \„pověřená osoba\“).
 3. Jízdní doklad, náležitosti jízdního dokladu
  1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem; na linkách a spojích k tomu určených se cestující též prokazuje dokladem o zaplacení místenky.

  Jízdním dokladem je:
  a) jízdenka pro jednotlivou jízdu,
  b) jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu,
  c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu.

  1. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:
   1. obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
   2. nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo,
   3. výši jízdného včetně DPH, druh jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti,
   4. další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené ve smluvních přepravních podmínkách.
  2. Jízdenka časová obsahuje náležitosti, které obsahuje jízdenka pro jednotlivou jízdu, a dále obsahuje údaje o druhu časové jízdenky a případně údaje označující jejího držitele. Jízdní doklad podle čl. III odst. 1 písm. c) obsahuje údaje stanovené zvláštním právním předpisem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami.
 4. Posuzování platnosti jízdních dokladů
  1. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
   1. cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami,
   2. nejsou vyplněné předepsané údaje,
   3. je používán bez vyžadované fotografie,
   4. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
   5. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
   6. je použit neoprávněnou osobou,
   7. uplynula doba jeho platnosti,
   8. nejde o originál.
  2. Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže. Zlevněné jízdenky jsou platné jen ve spojení s dokladem, který prokáže nárok na slevu.
  3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. c) až h); odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. Jízdní doklad podle čl. III odst. 1 písm. c) nelze odebrat, ale oprávněná osoba může z těchto dokladů zjišťovat osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky.
  4. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši podle čl. I. smluvních přepravních podmínek. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje.
 5. Placení jízdného, příplatků a místenek
  1. Jízdenky pro jednotlivou jízdu bez místenky ve veřejné linkové dopravě se v předprodeji neprodávají a lze je zakoupit pouze u řidiče. Platí-li cestující takto ve vozidle je nutné, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením přiměřené finanční částky.
  2. Cestující za jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou (dále jen \„jízdenka\“) platí jízdné buď v hotovosti nebo čipovou kartou prostřednictvím elektronického odbavovacího zařízení podle tarifu vyhlášeného dopravcem. Platí-li cestující jízdné v hotovosti, dopravce mu vydá jízdenku, v případě platby čipovou kartou obdrží cestující kontrolní jízdenku. Pro použití spojů označených v jízdním řádu cestující platí kromě jízdného i cenu za místenky ve výši podle tarifu.
  3. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky časové prodává řidič ve vozidle. Časové jízdenky může cestující také zakoupit před uskutečněním přepravy v předprodeji.
  4. Cestující je povinen zaplatit jízdné v hotovosti řidiči i v případě nefunkčnosti čipové karty a musí též akceptovat vydání ručně psaného jízdního dokladu v případě technické závady na odbavovacím zařízení.
  5. Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.
 6. Poskytování rezervačních služeb
  1. Dopravce v jízdním řádu zajistí označení spojů veřejné linkové dopravy, do nichž si cestující může nebo musí zakoupit předem místenku. Místenku s jízdenkou lze zakoupit předem pouze na spoje linek, u nichž je tato možnost uvedena v jízdním řádu. Jízdenku zakoupenou v předprodeji lze vrátit do 30 minut před odjezdem spoje v místě, kde byla zakoupena. Z ceny jízdného, které má být vráceno, se odečítá částka ve výši 10% jízdného. Cena za místenku se nevrací. Místenky nelze rezervovat a zakupovat u řidiče. Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li jej nejpozději pět minut před odjezdem spoje.
  2. Pro zajištění práva na místo k sezení vyhrazené pro cestujícího na vozíku pro invalidy nebo pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace je nutno tyto skutečnosti při koupi místenky ohlásit a nárok na tato místa prokázat; při koupi místenky na spoj veřejné linkové dopravy je nutno z hlediska zajištění bezpečnosti přepravovaných cestujících dále ohlásit, zda jde o místo pro cestujícího mladšího 12 let, cestujícího s dětským kočárkem nebo o cestujícího se psem.
 7. Podmínky přepravy některých osob a věcí
  1. Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. Cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná; lze-li podle tarifu bezplatně přepravovat dvě děti, mohou tyto děti společně zaujmout jen jedno místo k sezení.
  2. Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit místenku.
  3. Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let. Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují přednostně tito cestující. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s dětmi na jeho požádání uvolní. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou. Dítě po dobu přepravy umístěné v dětském kočárku nepodléhá odbavení. Děti od 6 let až do dovršení 15 let se přepravují s 50% slevou jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavil dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i jeho platným cestovním pasem. Dětem do 12 let věku nebo do 150 cm výšky je zakázáno obsazovat sedadla č.1, 2, 3 a 4.
  4. Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, jeho obsazenost a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem podle vyhlášených přepravních podmínek pro konkrétní spoj vyloučena. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě zavazadel.
  5. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo určeny řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném.
  6. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.
  7. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Jestliže technické provedení vozidla přepravu vozíku pro invalidy umožňuje, zajistí dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče. Cestující na invalidním vozíku je přepraven vždy, pokud je na jízdním řádu spoj označen piktogramem invalidního vozíku. Cestující, který používá pomůcku k pohybu tělesně postižených (chodítka) – nahlásí přepravu řidiči, řidič zajistí uložení. Vozíky pro invalidy a pomůcky používané k pohybu tělesně postižených (chodítka) se přepravují bezplatně.
  8. Jízdní kola jsou přepravována jako spoluzavazadla v prostoru pro cestující nebo samostatně mimo vozidlo v přívěsu nebo nosiči (tzv. cyklobus). Výjimka a způsob přepravy kol jsou uvedeny v poznámkách pod jízdním řádem. Jízdní kolo přepravované cyklobusem musí být před nakládkou zbaveno všech snadno odnímatelných součástí. Dopravce neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. K přepravě cyklobusy jsou přijímána jízdní kola, jejichž hodnota nepřesahuje částku 30 000,– Kč.

  Při zjištění poškození, zničení či ztrátě jízdního kola během přepravy cyklobusem, je cestující povinen tuto skutečnost ihned, nejpozději při výdeji jízdního kola nahlásit řidiči, který sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnění případné náhrady škody. Na později uplatněný požadavek nebude brán zřetel.

 8. Podmínky přepravy zavazadel
  1. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo. Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech.
  2. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, není-li dále stanoveno jinak.
  3. Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
  4. Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako spoluzavazadlo a cestovní zavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla. O umístění spoluzavazadla rozhoduje řidič a dohled nad zavazadlem přísluší cestujícímu. Cestující za jejich přepravu platí cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
  5. Jako cestovní zavazadlo může cestující vzít s sebou zavazadlo, které se skládá nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho z nich nepřesáhne 15 kg. Řidič vozidla, popř. pověřená osoba s konečnou platností určí, zda bude zavazadlo přijato k přepravě jako cestovní zavazadlo, či spoluzavazadlo. K přepravě jsou přijímána cestovní zavazadla, jejichž hodnota nepřesahuje částku 5 000,– Kč. Přeprava cestovních zavazadel musí být v jízdním řádu povolena.
  6. Dopravce je povinen vydat cestujícímu doklad o převzetí cestovního zavazadla (dále jen „zavazadlový lístek“). Cestující je povinen při předání cestovního zavazadla k přepravě upozornit pověřenou osobu, že cestovní zavazadlo vyžaduje, aby s ním bylo určitým způsobem zacházeno nebo aby bylo uloženo v určité poloze.
  7. Dopravce může v zavazadlovém lístku poznamenat stav cestovního zavazadla nebo jeho obalu. Poznámka musí být potvrzena cestujícím. Odmítne-li cestující poznámku potvrdit, může dopravce odmítnout převzetí cestovního zavazadla k přepravě. Bylo-li cestovní zavazadlo dopravcem přijato bez poznámky, má se za to, že bylo přijato v dobrém stavu a odpovídajícím o­balu.
  8. Cestující je povinen vyzvednout cestovní zavazadlo bezprostředně po ukončení přepravy. Dopravce vydá cestovní zavazadlo v místě určení cestujícímu po předložení dokladu o přepravném. Cestovní zavazadlo, které nebylo vyzvednuto po příjezdu vozidla do míst určení, dopravce převezme do úschovy na náklady cestujícího.
  9. Cestovní zavazadlo, které nebylo vydáno cestujícímu do 14 dnů ode dne, kdy požádal o jeho vydání, se pokládá za ztracené. Je-li cestovní zavazadlo nalezeno do 6 měsíců ode dne jeho ztráty, dopravce vyrozumí o této skutečnosti cestujícího a současně oznámí místo úschovny nalezeného cestovního zavazadla. Podmínkou vydání nalezeného cestovního zavazadla je vrácení náhrady, kterou cestující za ztracené cestovní zavazadlo obdržel.
  10. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě. Při částečné ztrátě cestovního zavazadla se poskytuje náhrada podle odstavce 1 odpovídající ztracené části zavazadla. Neprokáže-li oprávněný cenu ztraceného cestovního zavazadla nebo jeho části, přísluší mu náhrada ve výši 100,– Kč za každý i jen započatý chybějící kg hmotnosti cestovního zavazadla, nejvýše však Kč 1 500,–.
 9. Živá zvířata
  1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla. Spoje, na kterých je přeprava zvířat omezena nebo vyloučena, jsou označeny v jízdních řádech.
  2. Beze schrány je možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Pes ve schráně přesahující rozměry ručního zavazadla nebo pes na vodítku je přepravován vždy za poloviční jízdné. Psi doprovázející slepce a asistenční psi nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně.
 10. Práva z přepravní smlouvy
  1. Cestující s platnou jízdenkou má právo, pokud přeprava nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, provedena nebo dokončena
   • na náhradní přepravu do místa určení nebo na vrácení jízdného za neprojetý úsek, jde-li o cestujícího s jízdenkou pro jednotlivou jízdu
   • na bezplatnou dopravu do nástupní zastávky, přitom cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má nárok na vrácení zaplaceného jízdného.
  2. Vrácení jízdného za neuskutečněnou přepravu se provádí po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena v kanceláři předprodeje dopravce, provozovatele linky do 15 dnů ode dne přepravy. Zakoupenou předplatní jízdenku lze vrátit nejpozději jeden pracovní den před dnem odjezdu linky v kanceláři, kde byla zakoupena. Od vráceného předplatného jízdného se odečítá manipulační poplatek ve výši 10 % jízdného, nejméně však 10,– Kč. Za nevyužitou množstevní jízdenku se jízdné nevrací.
  3. Vrácení jízdného, resp. jízdného s místenkou zakoupeného v předprodeji se řídí smluvními podmínkami provozovatele prodejního a rezervačního systému (dále jen AMSBUS), příslušného dopravce, nebo prodejce. Nenastoupí-li cestující se zakoupenou jízdenkou nebo jízdenkou s místenkou cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení jen jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku zakoupenou prostřednictvím AMSBUS vrátí v příslušné předprodejní kanceláři v čase, jenž stanoví AMSBUS.
  4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného. Cestující, který nebyl přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 11. Ostatní ustanovení

  Smluvní přepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní řády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle dopravce zajišťujícím veřejnou linkovou dopravu.

Úplná znění právních předpisů vztahující se k provozování veřejné silniční dopravy závazná pro dopravce i cestující jsou k nahlédnutí v místě sídla dopravce v kanceláři předprodeje. Smluvní přepravní podmínky v tomto znění platí od 1.4.2013.

9.9.2022 v rubrice: Osobní doprava Autor: Ing. Martin Pivoňka
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 9.9.22