ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Historie společnosti

Město Blansko leží v chráněné přírodní rezervaci Moravský Kras v blízkosti jihomoravské metropole města Brna. Oblast Blanska je předhůřím Drahanské vrchoviny, s pravděpodobně nejčistějším vzduchem v České republice, s rozsáhlými plochami lesů a podhorským zemědělstvím.

Jeskyně (12 KB)  vývěr řeky Punkvy v Moravském krasu

ČSAD Blansko byl zřízen v roce 1949, jako dopravní závod národního podniku ČSAD Brno n.p. Za dobu své existence prošla státní automobilová doprava řadou organizačních změn včetně oblastního řízení. Organizace a řízení podniků a závodů Československé automobilové dopravy vyplývaly z potřeb tehdejšího národního hospodářství. Před rokem devadesát byl dopravní závod Blansko (d.z.601) součástí závodů jihomoravského podniku ČSAD. 

Dopravní závod Blansko byl zřízen pro zajištění dopravních potřeb průmyslově se rozvíjejícího Blanska, zejména jeho strojírenských podniků. Počátkem šedesátých let se značně rozvíjí výstavba bytů pro zaměstnance továren, s bytovou výstavbou dostává zelenou i další výstavba průmyslu a služeb nejen pro potřeby regionu. 

Vozidla ČSAD Blansko byla na stavbách dálnic, přehrady Dalešice, Jaderné elektrárny Dukovany, na výstavbě Velké ceny Brna nebo na řepných kampaních v cukrovarech jižní Moravy, na těžbě hnědého uhlí na Mostecku, kde v zimních měsících nepřetržitě pulsovala doprava uhlí do regionu Blansko. Stěžejní byla doprava slevárenských písků do sléváren a štěrků do závodů Prefy Brno, která vyráběla panely a stavební prvky pro bytovou a průmyslovou výstavbu. 

záběry z Velké ceny Brna v roce 2000  Velká cena (6 KB) 

V roce 1990 prochází závod zásadními změnami. Dochází k oddělení provozovny Boskovice a jejich vozoven, postupně vznikají samostatné státní podniky ČSAD Blansko a Boskovice. Podnik Blansko hledá postavení v nových podmínkách. Závod zřízený pro dopravu sypkých materiálů, štěrků a kamene ztrácí postupně uplatnění pro zásadní strukturální změny v hospodářství Československé republiky. 

S útlumem výroby ve strojírenských podnicích doznává radikální změny i autobusová doprava. Návoz lidí do a ze zaměstnání s přeplněností ve špičkách, zajištění výluky Československých drah při rekonstrukci trati Brno – Česká Třebová nebo obrovský rozmach zájezdové dopravy je dnes již minulostí, vyvolávající nostalgickou vzpomínku na vzrušené a hektické chvíle při zajišťování všech požadavků na přepravu lidí do práce a za zábavou. 

Státní podnik ČSAD Blansko prošel privatizací se založením akciové společnosti k 1. 1. 1994. Tímto datem začíná další významná etapa dopravní společnosti s tradicí a nezapomenutelnou historií. 

Rozhodujícím akcionářem v druhé vlně kupónové privatizace se stal MSI Invest, a.s. Ten jako majoritní vlastník rozhodl o dalším rozvoji dopravní společnosti. Podporuje rozvoj všech tradičních podnikatelských aktivit firmy, podporuje nové aktivity přinášející služby veřejnosti, zaměstnanost a sociální jistoty. 

Reálnost vlastníka přináší do činností transparentnost, potřebnou pro práci ve stále složitějších ekonomických podmínkách při růstu konkurence a neustále se měnícím trhu. 

V roce 1997 začíná výstavba supermarketu MANA (nyní ALBERT) a veřejné čerpací stanice pohonných hmot s příslušnými parkovacími plochami a rekonstrukcemi provozních zařízení společnosti, významná svým rozsahem, účelem a finančním objemem. Výstavba je ukončena a předána veřejnosti do užívání 10. prosince téhož roku. Občané Blanenska dostávají do závěru roku služby, které ve městě chyběly. 

pohled na čerpací stanici OMV  

Výstavbou supermarketu a veřejné čerpací stanice rozvoj nekončí. Cílem společnosti je další rozvoj mezinárodní kamionové dopravy, spedice a logistiky, udržení dopravní obslužnosti v pravidelné linkové dopravě s rozvojem a poskytováním netradičních služeb, udržení zaměstnanosti a sociálního smíru. 

V roce 2005 je dokončena výstavba obchodně-správní budovy v areálu na Nádražní ulici a dochází k výraznému rozšíření služeb nákladní dopravy, spedice nejen v místě sídla společnosti, ale i v Pelhřimově. V autobusové dopravě je cílem nejen udržet postavení na trhu, ale dále rozšiřovat kvalitní služby v pravidelné linkové dopravě nákupem nových autobusů a současně rozšiřovat nabídku nepravidelné dopravy pro volný čas, zábavu a sport.

K datu 1.8.2003 dochází k změně názvu společnosti. Firma opouští zavedenou značku ČSAD a mění svůj název na ČAD Blansko a. s. V roce 2007 kupuje společnost v areálu na Nádraní ulici squashové centrum a rozšiřuje tak svou nabídku služeb o sportovní aktivity a využití volného času.

Záměry společnosti na konci starého a počátku nového tisíciletí jsou velmi náročné a smělé.Předsta­venstvo a vedení společnosti však věří, že společným úsilím všech zaměstnanců firmy se stanou reálnou skutečností.

12.4.2017 v rubrice: ČAD Obecně Autor: Jaroslav Hrazdil
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 9.9.22